Skogsbruksplanläggning i fullskiktad skog

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

Sammanfattning: Intresset för olika hyggesfria skogsbruksmetoder ökar men frågan är hur en skogsbruksplan kan anpassas till detta och vilken metod som kan användas. Denna studie inriktade sig på att mäta i fullskiktade skogar med enkla verktyg för att få ut beståndsdata till nytta för skötseln och att användas till en skogsbruksplan. För att få fram diameterspridningen klavades träden. Det krävdes minst 600 m2 för att få tillräcklig kvalitet i diameterspridning. För volymen jämfördes klavning, relaskopmätning och laserdata. Resultatet visade att det är svårt att mäta volym i fullskiktade bestånd beroende på tätheten och ojämnheten. Inte minst gäller detta relaskopmätning som undervärderade volymen. Klavning och laserdata fick ungefär samma precision. Studien visade också att tidsåtgången i fält för klavning jämfört med vanlig planläggning med relaskop endast skiljde några få minuter. Om klavning kombineras med att hämta volymen från laserdata kan till och med denna metod vara mer tidseffektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)