Can regular oral supplementation of fish oils improve symptoms in psoriasis?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Författare: Louise Miller-malm; Nicole Pitulia; [2013-03-08]

Nyckelord: fish oil; psoriasis;

Sammanfattning: Sahlgrenska Akademienvid Göteborgs universitetAvdelningen för invärtesmedicin och klinisk näringsläraSammanfattningTitel: Kan ett regelbundet oralt tillskott av fiskolja förbättra symptom i psoriasis?Författare: Louise Miller-Malm och Nicole PituliaHandledare: Lena HulthénExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Examensarbete, 15 hpDatum: 2012-04-11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bakgrund: Psoriasis är en kronisk ärftlig inflammatorisk sjukdom som kan drabba huden såväl som lederna. 2-3 % av jordens befolkning uppskattas vara drabbade. Sjukdomen uppvisar röd och förtjockad inflammerad hud med silvervita flagor. 60% av de drabbade upplever sjukdomen orsakar svårigheter i deras vardagliga liv. Fiskolja innehåller omega-3 fettsyrorna EPA och DHA, två förstadier till eikosanoider som har en påvisad anti-inflammatorisk effekt. Då psoriasis är en inflammatorisk sjukdom, skulle ett tillskott av fiskolja kunna förbättra symtombilden och därmed även patienternas livskvalitet.Syfte: Syftet med denna översikt är att undersöka om ett oralt tillskott med fiskolja förbättrar symtombilden i psoriasis.Sökväg: Vid litteratursökningen användes databaserna PubMed, Scopus och Cochrane. I PubMed och Scopus användes sökorden ”psoriasis and fish oil”, ”psoriasis and omega 3”, ”psoriasis and EPA” och ”psoriasis and DHA”. I Cochrane användes sökorden ”psoriasis and fish oil”.Urvalskriterier: Urvalskriterierna var att studierna skulle vara Randomiserade kontrollerade prövningar utförda på människor. De skulle vara skrivna på engelska. Tillskottet av fiskoljan skulle vara oralt och diagnosen psoriasis. Ingen tidsbegränsning på när studierna var gjorda sattes.Datainsamling och analys: Efter sökning i ovanstående sökmotorer med nämnda sökord identifierades tre stycken RCT. Studierna granskades enligt mallen ”Granskningsmall för randomiserad kontrollerad prövning” och de valda effektmåtten analyserades enligt GRADE-systemet med hjälp av ”sammanfattande evidensformulär”.Resultat: De två effektmåtten visade i två av studierna ingen signifikant förbättring vid tillskott av fiskolja. I en av studierna visades en liten men statistiskt signifikant förbättring av erytem och en tendens till förbättring av täckt hudyta. De två effektmåtten för inflammation samt täckning fick evidensstyrkan begränsad (++).Slutsats: Den kliniska betydelsen av fiskoljetillskott är osäker. Supplementering av fiskolja kan ha viss positiv effekt i kombination med övriga behandlingar för psoriasis, men för tillfället finns det inte tillräcklig evidens för att det ska rekommenderas som primär behandling av sjukdomen. Högre dosering av fiskolja och längre prövningstid bör undersökas i dubbelblinda studier i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)