Problemlösningsuppgifter i matematikläroböcker i Årskurs 5: Resonemang som krävs.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Följande examensarbete syftar till att undersöka huruvida läroböckers problemlösningsuppgif-ter i årskurs 5 lever upp till de möjliga förväntningar som forskning ställer på dem i form av vilka resonemangstyper som går att tillämpa. I studien undersöks två aktuella läroböckers problemlösningsuppgifter utifrån vilka resonemang som de kräver och går att lösa med. Utifrån Lithners (2007) ramverk som behandlar kreativa och imitativa resonemang, har en analys ge-nomförts med syfte att tematisera uppgifter utifrån vilket resonemang som krävs för att lösa dem. Studiens metod innebär ett kvalitativt tillvägagångsätt varvid en tolkning av uppgifternas karaktär gjorts utifrån ett analysschema. Det framkommer av resultatet att en majoritet av studiens förekommande problemlösnings-uppgifter är möjliga att lösa med imitativa resonemang. Det innebär att tidigare uppgifters lös-ningar, samt de lösningsförslag som ges i boken anses tillräckliga för att lösa läroböckernas problem. Detta kan i sin tur innebära att fokus läggs på utantillärande och att problemlösnings-kompetensen inte utvecklas optimalt. Detta verkar oförenligt med forskning inom studieområ-det, varvid kreativa resonemang är det som bör eftersträvas vid arbete med problemlösnings-uppgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)