En möjlig väg mot ett fossilfritt Sverige : En studie om biobränslens potential att ersätta fossila bränslen genom bruk av outnyttjad åkermark

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Sammanfattning: Den svenska regeringen har som mål att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och därefter sträva efter negativa utsläpp för att motverka den rådande klimatförändringen. Detta då människans användande av fossila bränslen anses vara den största orsaken till de globala klimatförändringarna. För att i framtiden kunna minska människans påverkan är det viktigt att förnybara energikällor fasar ut de fossila, eftersom en markant minskad energikonsumtion inte är rimlig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. En växande befolkningsmängd och därmed ett ökat energibehov ligger framför oss samtidigt som Sverige har som mål att vara ett föregångsland när det handlar om utfasningen av fossila bränslen. I landet finns det goda geografiska förutsättningar som kan bidra till energiproduktionen på flera olika sätt. Sveriges stora areal i förhållande till befolkningsmängden är också en av fördelarna varför skogsbruk anses vara en av framtidens viktiga näringar och det är därmed av intresse att undersöka dess potential.  I denna studie har potentialen för skogen som energikälla genom brukande av outnyttjad åkermark studerats ingående på en nationell nivå för att kunna undersöka hur stor del av framtidens energisystem i Sverige som kan baseras på inhemsk biomassa. Dessutom har även energigrödan salix behandlats för att visa på ett alternativ till andra trädtyper. Resultaten visar att det finns många komplexa faktorer som måste tas i hänsyn för att odlingen av biomassa för energiproduktion i Sverige ska vara hållbar, även med en ökad intensitet och produktion. Det kommer att krävas noggrann planering och bakomliggande forskning som bidrar till att andra faktorer i naturen inte tar skada av skogsbruket, åtminstone så att denna påverkan minskas i största möjliga mån. Detta genom styrmedel i form av incitament för forskning inom teknisk utveckling samt regler för att kunna styra producenters och konsumenters attityder och agerande gällande hushållning av energi och naturresurser.  Baserat på tre scenarier där energimängd beräknades utifrån tillgänglig åkermarksarea bedöms inhemska biobränslen inte kunna ersätta dagens energianvändning av fossila bränslen. Scenariot med störst bidrag till energisystemet skulle endast ersätta cirka 7 procent av dagens fossila bränsleanvändning i Sverige. Biobränslen kan däremot bidra till mer hållbara alternativ inom bland annat transportsektorn och tillverkningsindustrin. De förnybara biobränslena bidrar framförallt till minskade utsläpp av växthusgaser, samtidigt som en odling av biomassa och framställningen av dessa förnybara bränslen kan innebära negativ påverkan på den lokala miljön. En omställning från ett fossilbaserat system till ett system grundat på förnybara energikällor medför att miljöbelastningen kan komma att överföras från att drabba vissa miljömål till att påverka andra. Det innebär alltså att det behövs en balans och prioritering mellan olika miljömål. Klimatmålet att Sverige ska vara fossilfritt år 2045 är däremot inte omöjligt om fler förnybara energikällor inkluderas samt en viss mängd importeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)