Arbetslivets digitalisering : Motverkar eller framkallar IKT stress?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Digitaliseringen av arbetslivet har bidragit med mycket positivt för både organisation, individ och tredje part men samtidigt ökar ohälsan i arbetslivet och det har hittills gjorts lite för att förstå digitaliseringens påverkan på arbetstagares välmående. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för om och i så fall hur den ökade tillgängligheten för information och kommunikation genom informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan framkalla eller motverka känslan av stress hos arbetstagare. Syftet konkretiseras genom två frågeställningar som syftar till att undersöka om undersköterskor inom hemtjänst upplever att den ökade tillgängligheten via smartphone, både på och utanför arbetstid, framkallar eller motverkar känslan av stress. Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats där åtta undersköterskor inom kommunal hemtjänst intervjuats för att besvara syftet. Övergripande visar resultatet att smartphone kan underlätta arbetet för undersköterskor inom hemtjänst genom enklare kommunikation och ökad tillgång till information vilket kan motverka känslan av stress. Den ökade tillgängligheten genom smartphone behöver inte framkalla känslan av stress varken på eller utanför arbetstid om individen upplever kontroll och därför kan hantera situationen på ett för hen tillfredsställande sätt. Vidare kan tillgången till information utanför arbetstid som möjliggjorts genom smartphone motverka känslan av stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)