STABILITETSUTVÄRDERING AV ZONULIN I HUMANT PLASMA OCH SERUM

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Författare: Gulstan Abdulmajid; [2018]

Nyckelord: EDTA-plasma; ELISA; Heparin-plasma; serum; zonulin;

Sammanfattning: Zonulin, även kallat prehaptoglobin, är ett förstadium till haptoglobin och kan påverka genomsläppligheten i tarmen via s.k. ”tight junctions”. Förhöjd zonulinkoncentration i plasma kan vara en potentiell markör för celiaki och andra autoimmuna sjukdomar såsom insulinberoende diabetes, multipel skleros och reumatoid artrit. Detta arbete fokuserade på att utvärdera stabiliteten hos zonulin och om zonulinnivån skiljde sig mellan serum, heparin-plasma och EDTA-plasma samt om upprepade cykler av frysning och tining samt kylförvaring påverkade koncentrationen av zonulin i plasma eller serum. Dessutom undersöktes zonulinkoncentrationen i EDTA-plasma med kalciumtillsats. För att bestämma zonulinkoncentration användes kompetetiv ELISA som analysmetod. Studien omfattade 20 deltagare som uppfyllde följande kriterier för urvalet: vara över 18 år, ej gravida, inte medicinera och inte vara glutenintoleranta och från varje deltagare togs tre stycken provrör (serum-rör, EDTA plasma-rör och heparinplasma-rör). Blodproverna behandlades olika innan analyserna. Resultatet visade att zonulinkoncentrationen var signifikant högre i serum jämfört med EDTA-plasma och heparin-plasma. Studien visade också att koncentrationen av zonulin i plasma och serum ökade signifikant vid upprepade cykler av frysning och tining. Även kylförvaring orsakade en signifikant ökning av zonulin i serum. Resultaten visade också att tillsatts av kalcium till EDTA-plasma ökade koncentrationen av zonulin och blev högre än i serum och det fanns ingen signifikant korrelation mellan zonulin i serum och zonulin i EDTA-plasma med kalciumtillsats. Denna studie visar att det är viktigt att zonulin bestäms i serum och inte plasma och att upprepade cykler av frysning och tining samt kylförvaring av prover bör undvikas eftersom det kan påverka zonulinkoncentrationen drastiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)