Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014;Haraldsson 2016; Donatella & Thor, 2018). Med anledning av det här avser föreliggandestudie att bidra med ökad förståelse för en del faktorer som påverkar den kommunalaredovisningen. Genom att studera outforskade variabler och genom att undersöka variablersom i tidigare forskning använts som kontrollvariabler, bidrar denna studie således med nyainsikter om vad som kan tänkas påverka redovisningskvaliteten i den svenskakommunsektorn. Detta i samband med intentionen att förse de svenska kommunerna medunderlag kring vad som kan tänkas påverka redovisningskvalitet med förhoppningen attkunna förbättra denna.TeoriDen teoretiska referensramen grundas i agentteorin som bygger på idén om att detförekommer en informationsasymmetri. Denna informationsasymmetri ligger i sin tur tillgrund för uppkomsten av intressekonflikter i ett agent-principal-förhållande (Zimmerman,31997; Jensen & Meckling 1976). Referensramen bygger även på institutionell teori somförutsätter att omgivningsfaktorer påverkar organisationers utformning (Meyer & Rowan1977; DiMaggio & Powell 1983). Utifrån dessa två teorier har sex hypoteser formulerats: H1:Det finns ett samband mellan valdeltagandet och följsamheten i kommunerna. H2: Det finnsett samband mellan skattekraft och följsamheten i kommunerna. H3: Det finns ett sambandmellan följsamheten och den finansiella ställningen i kommunerna. H4a: Det finns ettsamband mellan kommuner i storstadsområden och följsamheten. H4b: Det finns ett sambandmellan kommunernas länstillhörighet och följsamhet. H5: Det finns ett samband mellanbidragstagande kommuner och följsamhetenMetodStudien undersöker en beroende variabel, följsamhet och dess samband med sex variabler:valdeltagande, skattekraft, finansiell ställning, geografiskt läge (storstadsområden ochlänstillhörighet) och kommunala utjämningssystemet. Studien tillämpar en kvantitativ metoddär bivariat analys och multipel regressionsanalys (MRA) används för att utforma en modellkring förutsägbarheten mellan följsamhet och de oberoende variablerna. Följsamheten, motRKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser, används som ett mått påredovisningskvalitet. När man ska förklara samband anses kvantitativ studie vara ett naturligttillvägagångssätt. För att undersöka korrelationen mellan två variabler har bivariat analysanvänts som metod, då detta är ett vanligt tillvägagångssätt (Djurfeldt et al, 2003). MRAanvänds för att kontrollera om de samband vi har observerat avspeglar ett reelltorsakssamband (Djurfeldt et al, 2003) Utöver variablerna har kvalitativa variabler gjorts omtill dummyvariabler, något som är en förutsättning vid användning av MRA (Körner &Wahlgren, 2015)ResultatResultatet av studien gav stöd för både H3 om finansiell ställning och H4b omlänstillhörighet. Det finns alltså ett signifikant positivt samband mellan finansiell ställningoch länstillhörighet med följsamhet. Dessa samband ligger i linje med agentteorin,institutionell teori och tidigare liknande forskningsresultat, kring länstillhörighet ochföljsamhet (Falkman & Tagesson, 2008; Da Costa Carvalho et al, 2007). Utfallet avhypotesen om finansiell ställning och följsamhet, ligger även dem i linje med studiens valdateorier och den tidigare forskningen som gjorts (Street & Gray, 2002; da Costa et al, 2007;4Tagesson, et al, 2011; Haraldsson & Tagesson, 2014:297f). H1 om valdeltagandet i MRA(modell 2) uppvisar ett signifikant samband på 90 % säkerhetsnivå. Då H1 förkastas i denbivariata analysen och resterande modeller i MRA, ger inte föreliggande studie något stöd förhypotesen. Sambandet kan således behöva utforskas något ytterligare i framtida forskning.Övriga hypoteser förkastas i både den bivariata analysen men även i MRA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)