Vegansk kosthållning : En kvantitativ studie om upplevelser, erfarenheter och kostmönster hos veganer

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

Sammanfattning:   Bakgrund Vegetarisk kosthållning blir vanligare och intresset för veganism ökar. Kosthållningen kan innebära hälsofördelar vilket är ett av motiven till veganism. Trots ökad popularitet cirkulerar fortfarande fördomar kring kosthållningen. Syfte Syftet med studien var att undersöka veganers motiv till, upplevelser av och eventuella svårigheter med kosthållningen. Syftet med studien var även att undersöka veganers uppgivna intag av frukt, grönsaker och bär, utrymmesmat, ersättningsprodukter samt kosttillskott. Metod Veganer rekryterades via Facebook där 517 veganer besvarade en webbenkät innehållande frågor om bland annat motiv till veganism, upplevda hälsoförändringar, livsmedelsintag och svårigheter. Statistiska test som användes var: Chi-två test, Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test, Spearman correlation coefficient och One sample Wilcoxon Ranked. Signifikansnivån sattes till p<0,05. Resultat De vanligaste motiven till veganism var etik (94,2%), miljö (60,1%) och hälsa (41,2%). Många deltagare hade upplevt positiva hälsoförändringar efter kostombytet, (77,3%) till exempel mindre mag-tarmbesvär (45,8%) och mera energi (41,8%). Deltagarna uppgav att omgivningen ofta hade åsikter om kosthållningen (p<0,001), samtidigt som de försökte inspirera omgivningen att äta växtbaserat (p<0,001). Den vanligaste svårigheten med kosthållningen var restaurangbesök (34,6%). Majoriteten av deltagarna använde sojabaserade köttersättningsprodukter (99,6%) och mjölkersättningsprodukter (99%). Kosttillskott användes frekvent (85,5%), framför allt B12 (56,3%). Slutsats Veganerna åt mera frukt, grönsaker och kosttillskott än genomsnittspopulationen. Många veganer upplevde dock svårigheter med kosthållningen. Detta kunde leda till undvikande av växtbaserad kost trots möjliga hälsofördelar. Även om det fanns hälsofördelar med kosthållningen valde majoriteten av veganer kosten av etiska skäl. Trots utmaningarna är det lättare att vara vegan idag. Till exempel är utbudet av ersättningsprodukter större än tidigare. Detta underlättar vardagen för veganer men kan dock innebära ett mindre näringsrikt matintag, vilket kan göra den veganska kosthållningen mindre fördelaktig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)