Kön, klass och känslor i Fröken Julie och Fru Marianne : "Tankar om jämlikhet fick inte finnas!!!"

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Sammanfattning: Denna studie berör intersektionalitet, genus och litteraturreception. Jag ville ta reda på om 2010-talets elever urskiljer och reflekterar kring de köns- och maktstereotyper som finns i svensk 1880-talslitteratur. Undersökning ägde rum i en i åk 9 under tre lektioner. Den var konstruerad som en uppgift i det nationella provet i svenskämnets läsförståelsedel. Texterna som användes var utdrag ur August Strindbergs Fröken Julie och Victoria Benedictssons Fru Marianne. Eleverna som deltog i undersökningen urskiljer de traditionella köns- och maktstrukturerna. Undersökningen visar att flickor och pojkar uttrycker sig olika om de strukturer de urskiljer. Flickorna uttrycker sig mer kritiskt, medan pojkarna är mer accepterande i sitt resonemang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)