Native Americans och First Nations : En jämförande studie gällande lagar i USA och Kanada

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HLK, Globala studier

Sammanfattning: Denna undersökning kommer undersöka ursprungsbefolkningen i Kanada och i USA, First Nations (Kanada) respektive Native Americans (USA). Fokuset ligger på olika lagar i respektive land som behandlat och behandlar dessa ursprungsbefolkningar. Ursprungsbefolkningar har diskriminerats genom historien och diskrimineras även idag vilketvi anser är värt att undersöka, då båda länderna idag är ledande inom arbetet kring mänskliga rättigheter. När lagar trätt i kraft har motiveringen varit att det ska gynna och skyddaursprungsbefolkningar, frågan är om det historisk verkligen varit så? Teorierna som valts är andrafiering, samt assimilation i jämförelse med kulturell pluralism och metoden är en innehållsanalys samt en komparativ metod. I denna undersökningen kommer en jämförelse aven lag från Kanada; the indian act, och lagar från USA; the general allotment act, the indian reorganization act och the indian civil rights act. Syftet är att jämföra hur ursprungsbefolkningarnas rättigheter har behandlats genom de nämnda lagarna ovan. Materialet är insamlat från regeringens egna webbsidor i både Kanada och USA och består av de juridiska dokument där lagarna beskrivs. I undersökningens analys framkommer det att det finns både skillnader och likheter i ländernas hantering, att lagarna har bidragit till andrafiering, samt att målet med lagarna har utvecklats från enbart assimilation som mål till mer kulturell pluralism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)