Compassion fatigue : När empation tar slut för sjuksköterskor

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: En genomgång av aktuellt kunskapsläge visar att sjuksköterskor har en risk att utveckla compassion fatiguepå grund av sitt empatiska engagemang gentemot patienterna. Compassion fatigueär då en person som konsekvens av sitt empatiska engagemang gentemot en patient blir emotionellt utmattad. Syfte:Syftet med denna studie är att belysa riskfaktorer för sjuksköterskor att drabbas av compassion fatiguesamt för att undvika detta tillstånd. Metod:En litteraturstudie gjordes med både kvalitativ och kvantitativ forskning. Resultatet analyserades och sammanfattades. Resultat:Resultatet visade att risken att drabbas var störst hos sjuksköterskor inom hemsjukvården, akutsjukvården, hospices sjuksköterskor och de sjuksköterskor som arbetade med kroniskt sjuka barn. Ett flertal strategier och åtgärder pekar på vikten att behålla en professionell distans till patienterna samt säga nej till arbete som ej tillhör ens specifika arbetsområde. Majoriteten av sjuksköterskorna delgav även support som en strategi för återhämtning, både från kollegor men även i form av kurator eller psykolog, speciellt vid traumatiska händelser. Slutsats: Compassion fatigueär ett problem både för sjukvården i stort och för den enskilda sjuksköterskan. Det påverkar både omvårdnaden, arbetssituationen och den enskilda sjuksköterskan negativt. Ett flertal faktorer spelar in i utvecklandet av compassion fatigue, detta gör även att det krävs ett brett urval av möjliga åtgärder för att förhindra det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)