LEDARSKAP I SOCIALPSYKIATRIN - MEDARBETARES UPPLEVELSE AV LEDARSKAP I FÖRHÅLLANDE TILL DE ANSTÄLLDAS PSYKISKA HÄLSA

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Galazzi, M & Zinai, L. En kvalitativ studie om medarbetares upplevelse avledarskap i förhållande till de anställdas psykiska hälsa inom socialpsykiatrin.Examensarbete, Socialpsykiatriprogram 15 högskolepoäng. Malmö Universitet:Fakulteten för hälsa och samhälle, vårterminen 2020Bakgrund: De allra flesta organisationer har någon form av ledning, denna fårtveklöst olika inflytande på personalen beroende på hur denna praktiseras. Ettdåligt ledarskap kan bidra till att medarbetares psykiska välbefinnande påverkasoch försämras. Det har visat sig att personal inom vårdande yrken upplever högstressbelastning som ofta leder till sjukskrivningar. Studien tar upp såväl orsakersom leder till försämrat välbefinnande som faktorer som fungerar stärkande ifråga om medarbetarens hälsa. En bredare och mer pragmatisk förståelse förfenomenet presenteras i resultatdelen då informanterna i intervjuform redogör försina personliga erfarenheter. Syfte: Vårt syfte med vår kvalitativa studie är att tareda på hur ett ledarskap inom socialpsykiatrin påverkar medarbetares mående.Metod: En kvalitativ studie med empiri insamlad med hjälp av semistruktureradeintervjuer med informanter som arbetar inom socialpsykiatri. Intervjuernakodades och återkommande ämnen bildade olika teman som svarade på studienssyfte. Resultat: Det framkom att ledarskapet kan påverka den anställdes psykiskavälbefinnande i såväl positiv som negativ riktning. Det är tydligt att somligaledarskapsstilar fungerade mindre gynnsamt då det gäller att främja ett psykisktvälmående hos både individen och arbetsgruppen som helhet. Konklusion: Studienvisar att det finns ett orsakssamband mellan hur ett ledarskap bedrivs och hurpersonalens psykiska välbefinnande påverkas. Den visar också att ett lyssnandeoch respektfullt förhållningssätt i kombination med delaktighet gentemotmedarbetare fungerar som en av de mest positiva krafterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)