Ett förändrat liv : En litteraturstudie om patienters upplevelser att leva med hjärntumör

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Att leva med hjärntumör innebär både emotionella och kroppsliga förändringar som kan påverka patienters liv. Tidigare forskning visar att anhöriga till patienter som lever med hjärntumör anpassar sin vardag efter patienternas sjukdom och dennes oro kring sjukdom och förlopp. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärntumör. Metod: En kvalitativ innehållsanalys med fokus på det manifesta innehållet utfördes och var baserad på fyra självbiografier. Resultat: Patienter som lever med hjärntumör upplever att deras tillvaro förändras. Vardagen formas av en rädsla och oro inför den osäkra framtiden. Stödet från familj och vänner ger patienterna styrka att inte ge upp kampen mot tumören. Att kunna acceptera sin situation bidrog till en positiv förändring i vardagen och se livet och sig själv med nya ögon. Slutsats: Patienters upplevelser av att leva med hjärntumör var att deras tillvaro förändrades. Deras vardag blev präglad av rädsla och oro inför en osäker framtid, men också tankar kring döden. Familj och vänner hade en betydande roll i deras tillfrisknande och gav dem stryka och stöd till att kämpa. För att kunna gå vidare i livet upplevde patienterna att deras acceptans var betydelsefull.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)