Blivande fritidspedagogers beskrivningar av hur de kan medverka i skolans specialpedagogiska arbete med fokus på språkutveckling. En kvalitativ enkätstudie

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: SyfteSyftet med studien är att undersöka hur en grupp blivande grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem beskriver sitt kommande arbete med fokus på elevers språkutveckling, samt hur detta kan bidra till det samlade specialpedagogiska arbetet på en skola.Teori Studien tar utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande, där kommunikation människor emellan är grundläggande och ett verktyg för detta är språket. Teorier om språkutveckling är de behavioristiska, konstruktivistiska samt sociokulturella. Det relationella och det kategoriska perspektivet på specialpedagogik brukas likaså.MetodMetoden har varit kvalitativ och empirin har diskuterats för att hitta teman som analyserats. Insamlandet av empirin bestod av en enkät, inspirerad av vinjettmetoden, besvarad av 15 studenter vid Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. ResultatGenom en inspirerande miljö där spel, samtal och vardagsaktiviteter ligger till grund för det didaktiska arbetet kan de blivande fritidspedagogerna bidra till elevers språkutveckling. Verksamheten och yrkesprofessionen har sin grund i ett relationell och grupporienterat arbetssätt, där det sociokulturella perspektivet har starkt inflytande. Det praktiskt/estetiska ämnet anses också ge goda möjligheter för språkutveckling. Det är främst de pragmatiska, semantiska och syntaktiska förmågorna som belyses. I det samlade specialpedagogiska arbetet positionerar de sig som ett komplement snarare än en aktiv part. Avslutningsvis konstateras att de blivande fritidspedagogerna, med sin kombination av kompetenser är en stor resurs gällande elevers språkutveckling. Samverkan med specialpedagoger/speciallärare skulle gynna verksamheten i allmänhet och elever i behov av särskilt stöd i synnerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)