Fysisk aktivitet och smärta hos professionella e-sportare

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Författare: Ingrid Wixner; Linnea Askmar; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund och syfte: E-sport är idag en snabbt växande sport runt om i världen. Det är en förkortning för ”elektronisk sport” och inkluderar datorspel, tv-spel, Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR). Folk som ägnar sig åt e-sport tenderar att spendera mycket tid stillasittande vilket är en riskfaktor för diverse hälsoproblem. Fysisk aktivitet tros därför spela en viktig roll hos dessa individer. Syftet med studien var att undersöka den fysiska aktivitetsnivån hos professionella e-sportare, samt dess samband med antal speltimmar och eventuell smärtproblematik.  Metod: Icke-experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie med korrelerande design. I studien ingick 11 deltagare varav 10 män och en kvinna. Datan samlades in genom tre studiespecifika frågeformulär på Google Survey. Resultat: Majoriteten av deltagarna låg under gränsen för de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet och de flesta deltagarna rapporterade även smärta. Antalet speltimmar varierade mellan 2-12 timmar per dag. Vissa samband kunde ses mellan fysisk aktivitet och smärta (r = 0,12) samt mellan smärta och antal speltimmar (r = 0,33), men dessa saknade statistisk signifikans. Konklusion: Det lilla stickprovet och studiens resultat understryker att det behövs mer forskning för att uppnå mer kunskap i ämnet och för att kunna generalisera till en större population.  Sökord: gaming, physical activity, e-sports, sedentary

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)