UPPLEVELSER AV ARBETSTRYGGHET - Med fokus på klasspositionens påverkan på subjektiv anställnings- & sysselsättningstrygghet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Studiens huvudsakliga syfte är att analysera klasspositionens påverkan påsubjektiv anställnings- och sysselsättningstrygghet. Som en bakgrund framhävs arbetsmarknadsflexibilitetsom en konsekvens av otrygghet. Klasspositionens effekt kontrolleras mot samvarierandefaktorer för att ge en tydligare bild över hur tryggheten påverkas. Studien närmar sigäven flexicuritymodellen genom att pröva hur vissa trygghetsformer påverkar andra.Metod och material: Frågeställningarna besvaras genom kvantitativ metod och huvudanalysen utförsmed en logistisk regressionsanalys. Materialet baseras på sekundärdata från ISSP 2015 - Åsikter omjobben och arbetslivet. Studien utgår från den svenska arbetsmarknaden och baseras således ocksåenbart på data som är insamlad i Sverige.Huvudresultat: Studiens resultat visar att materiella resurser verkar ha betydelse för den subjektivaanställningstrygghet. Men snarare än klass i sin helhet förklaras låg subjektiv anställningstrygghetframförallt genom en låg månadsinkomst. Dels genom att uppleva anställningen som otrygg ochdels genom en oro att förlora jobbet. Det argumenteras däremot för att klass och inkomst har ennära relation. Andra förklarande faktorer för låg subjektiv anställningstrygghet är anställda inomprivat sektor och förvärvsarbetande män. Subjektiv sysselsättningstrygghet förklaras främst genomålder. Enligt studiens resultat kan också sägas att personer som upplever att anställningen är otrygg,samt de som upplever att det skulle vara svårt att hitta ett nytt jobb som är lika bra eller bättre ännuvarande, också riskerar att uppleva oro över att förlora jobbet. Det kopplas till slutsatser i dentidigare forskningen om att en fortsatt liberalisering av anställningsskyddet utan stärkta trygghetssystemär riskabelt för anställdas oro och hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)