VÅRD AV PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: I dagens samhälle berörs allt fler människor av psykisk ohälsa och det är vanligt att söka hjälp inom somatisk vård. Patienter upplever att sjuksköterskor saknar kunskap och erfarenhet inom psykisk ohälsa vilket ses vara en orsak till att patienter undviker att söka vård. Det medför till att patienter upplever sig bli missförstådda vilket bidrar till ökad frustration och vårdlidande. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Två teman framkom utifrån analysen; Otillräcklighet och Viljan att vårda. Vidare indelades temana in i fem subteman. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde svårigheter i att vårda patienter med psykisk ohälsa. Dessa svårigheter beskrev sjuksköterskor vara ett resultat utav bristen på kunskap, rådande tidsbrist samt avsaknaden av samarbete mellan andra professionella vårdgivare. Vidare bidrog detta till att sjuksköterskor upplevde att dem inte kunde tillgodose patienters behov och erbjuda en adekvat vård. Trots dessa brister beskrev sjuksköterskor att de ändå förhåller sig positiva till att vårda patienter med psykisk ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)