Årsta 4-9

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: En grundskola för barn i årskurserna 4 till 9 i stadsdelen Årsta i Stockholm. Skolan är placerad i anslutning till ett nybyggt bostadsområde vid Årstafältet. Skolan ska inhysa drygt 500 elever och även innehålla en offentlig del med idrottshall. Programmet är uppdelat i två volymer på tomten, där den offentliga ligger som ett avslut till det aktivitetsstråk som planeras på Årstafältet. Skolan är planerad med trästomme med lerelement, och invändigt exponerat trä och lera. Tre massiva lerväggar går genom byggnaden och markerar ut elevernas hemvister. Varje klass har sin egen hemvist, bestående av kapprum, klassrum och grupprum, som är klassens gemensamt egna rum och är tänkt att fungera som en trygg bas varifrån man kan utgå eller dra sig tillbaka under skoldagen. Skolans studieytor och allrumsytor är planerade för att möta olika preferenser och sociala sammanhang. De gemensamma studieytorna består av utrymmen för enskilt arbete och för samarbete. Sociofugala ytor skiljer av eleverna från varandra i mindre nischer, medan centrerade sociopatala ytor ger samlande rum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)