Inverkan av läshjälpmedel på textförståelsen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Författare: Caroline Lönn; Simóne Stenis Perron; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det senaste decenniet har allt fler elever fått sämre kunskaper i läsförståelse. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns sätt att effektivisera läsning och motivera ovana läsare att läsa mer, mer specifikt genom att komplettera tyst läsning med hjälpmedel så som uppläsning av texten och en rörlig markör. Studenter från KTH deltog i experiment där de fick läsa fyra kortare texter från läsförståelsedelen från olika högskoleprov. Dessa fyra texter läses med fyra olika metoder. Metoderna var tyst läsning med uppläsning, tyst läsning med markör, tyst läsning med både uppläsning och markör samt tyst läsning utan några hjälpmedel. Efter läsningen fick deltagarna svara på frågor rörande texten, för bedömning av deras läsförståelse. Utöver detta experiment fick deltagarna besvara två enkäter bestående av frågor gällande deltagarnas upplevelse av de olika metoderna. Resultatet visar att det hjälpmedlen inte förbättrar resultatet på högskoleprovets läsförståelsedel. Dock fann flertalet deltagare att de tog in information bättre när de använde något av hjälpmedlen. Det råder dock delade meningar angående vilken metod som är mest effektiv och ger bättre förståelse för texten. Det tycks vara mycket individuellt hur man bäste tar in information. I en andra enkät svarade flertalet deltagare att de skulle använda sig av något av hjälpmedlen om dessa erbjöds i skolan tillsammans med kurslitteraturen. De som anser sig vara ovana läsare föredrog att läsa texterna med något av hjälpmedlen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)