Kvalitativa mått  -  En integrerad del i verksamhetsstyrningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbete Kandidatuppsats, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Ekonomistyrning, Kurskod 2FE90E, VT 2012 Författare: Erika Mårtensson och Katja Wikström Handledare: Elisabeth Kjellström Titel: Kvalitativa mått - En integrerad del i verksamhetsstyrningen Bakgrund: Mål- och resultatstyrning infördes i den kommunala verksamheten år 2004 vilket bland annat innebar att kommunerna skulle formulera mätbara mål i sin verksamhetsplanering. Syfte: Syftet med undersökningen var att beskriva hur och varför verktyget Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) tillämpas som en del i den kommunala verksamhetens mål- och resultatstyrning samt belysa om de kvalitativa mått som arbetats fram för de olika verksamhetsområdena är relevanta, giltiga, jämförbara och tillförlitliga. Metod: Undersökningen omfattar en fallstudie med kvalitativa intervjuer med företrädare för två kommuner och en kvantitativ del för att belysa användningen av KKiK samt en genomgång av måtten som ingår i KKiK . Resultat, slutsatser: Slutsatserna är att verktyget KKiK är en integrerad del av de två kommunernas styrsystem och används i huvudsak för jämförelser med andra kommuner men också för verksamhetsstyrning samt verksamhetsutveckling. Det pågår en utveckling i den kommunala verksamheten då allt fler kommuner deltagit i KKiK och utgör ett nätverk som arbetar med att utveckla måttens relevans, tillförlitlighet, giltighet och jämförbarhet. KKiK mäter inte enbart tjänstekvalitet och måtten avspeglar det faktum att det finns flera intressen i den kommunala verksamheten som måste tillgodoses. Dels kommunledningens behov av målstyrning och uppföljning av effektiv resurshantering, dels medborgarnas behov av tjänster med god kvalitet. En viktig insikt är att kvalitet till stor del handlar om ur vems perspektiv man definierar det och i vilket syfte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)