Kan en investering i stålprofiler eliminera slöserier i en ställagegodsprocess? : En fallstudie på Företag Xs wellpapp-pallsorienterade distributionslager

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Jonsson och Mattsson (2011) pratar om vikten av fyllnadsgrad och att ett företag kan minimera sina kostnader genom att öka fyllnadsgraden. Företag X, som är ett globalt heminredningsföretag, valde att införa wellpapp-pall för att öka fyllnadsgraden vilket i sin tur värnar om både miljön och ekonomin. Ställagen i distributionslagret hos Företag X är idag inte anpassade efter wellpapp-pallen, vilket medför att ompallning måste ske av wellpapp- pallen på träpall. Detta genomförs för att pallarna ska kunna ställas in i ställagen. I studien har Företag Xs ställagegodsprocess har kartlagts och elva olika slöserier har identifierats i processen. Med hjälp av en tidsstudie, över de sekvenser som kan elimineras vid en investering, har en pay-off kalkyl upprättats. Detta för att Företag X ska inneha ett beslutsunderlag gällande investeringen i stålprofiler. Studien har, med underlag från processkartläggningen och pay-off-kalkylen, resulterat i att en investering i stålprofiler skulle spara Företag X pengar samt kunna eliminera olika slöserier i ställagegodsprocessen. Möjlighet för eliminering av slöserierna baseras på att grundorsaken till de elva olika identifierade slöserierna direkt eller indirekt var ompallningsprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)