Förslag Till Exploatering : -Området Domherren 7 och 12, Boden

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Syftet med denna rapport är att undersöka efterfrågan och möjligheten till exploatering av området Domherren 7 och 12, Bodens kommun samt att ta fram ett förslag för hur detta kan gå till. Målet med rapporten är att undersöka möjligheten för en exploatering i ett område i Bodens kommun genom att undersöka möjligheterna när det kommer till vatten och avlopp, elförsörjning samt geoteknisk undersökning. Det gör vi genom att analysera det tilltänkta området med avseende på potential, eventuella begränsningar samt vilka åtgärder som krävs. Våra långsiktiga mål är att exploateringen ska vara lönsam och bidra med positiva erfarenheter samt att exploateringen bidrar till bra balans i området.  Resultatet talar för att en exploatering av området är möjlig för de planerna vi haft. Två lägenhetshus där respektive hus består av tre våningar. Det behöver göras uppdaterade undersökningar för att säkerställa att resultaten från de tidigare undersökningarna fortfarande stämmer överens med hur det ser ut idag. Enligt de tidigare undersökningarna föreligger inget hinder för en exploatering av området Domherren 7 och 12, Boden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)