Teorier färgar eleven : Marxismen och feminismens framställning inom fem olikasamhällskunskapsböcker inom ämnet internationella relationer riktade motgymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de feministiska och marxistiska teorierna framställs i fem olika samhällskunskapsböcker på gymnasiet, inom det vetenskapliga ämnet internationella relationer. All användning av teorier inom internationella relationer färgar användaren, användningen av teorierna bidrar således till en viss uppfattning av verkligheten. Läroböcker används fortfarande flitigt inom den svenska skolan, denna användning har däremot ingen central granskning. Granskningen har istället förflyttats till den individuella läraren, skolan eller kommunen. En majoritet av lärare anser att läroböcker förmedlar läroplanen och kursplaner, samtidigt får elever beroende på vilken kommun de bor i olika böcker och därmed olika budskap. Detta leder till ett vakuum där elever ej får möjlighet till en likvärdig utbildning och med detta en bristande förståelse för verkligheten. Denna uppsats är en kvalitativ innehållsanalys som letar efter det latenta i de fem läroböcker som analyseras. Denna analys sker genom ett förbestämt men flexibelt analysschema uppdelat i tema, kategorier och nyckelord. Analysschemat och dess användning har en direkt koppling till teorin som används inom uppsatsen. Uppsatsen har visat att framställningen av feminismen och marxismen inom läroböckerna är bristfällig, vissa centrala begrepp som stat har ej framställts inom böckerna samt att när begrepp har framställts har de varit innehållslösa eller missvisande. Exempel på detta går att finna i att en av texterna anser att krig startas av fattigdom och dåliga ekonomiska förhållanden, istället för den marxistiska uppfattningen att krig uppstår på grund av kapitalismen. Uppsatsen har även visat att den primära användningen inom böckerna är realismen, liberalismen och konstruktivismen. Avslutningsvis har uppsatsen även visat att kritik eller problematisering av framställningen och användningen av teorierna inom böckerna är innehållslös och bristfällig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)