Ett samhälle i miniatyr: En socialsemiotisk kritisk diskursanalys av Lego

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Föreliggande studie behandlar leksakssystemet Lego som semiotisk resurs, i termer av makt, sett utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Fokus ligger främst på produktserierna Lego City respektive Lego Friends representation av samhället, hur de ser ut, vad som skiljer dem åt, hur de förändrats över tid samt vad för budskap de förmedlar till barn. Syftet med studien är främst att illustrera hur till synes triviala vardagliga sociokulturella praktiker kan bidra till att reproducera och förändra sociala strukturer, samt hur leksaker bidrar till att forma barns självbild, identitetsbyggande, samhällsförståelse och världsbild. Studien har använt sig av en socialsemiotisk visuell grammatik för att analysera legokataloger från 1955-2019 och faktiskt Lego. Studien fann att Lego förmedlar en mycket specifik modernistisk, kommersiell, teknokratisk världsbild, samt erbjuder könsstereotypa budskap till pojkar och flickor, liksom hur dessa budskap förändrats sedan 1950-talet till idag. Studien fann också att systemet erbjuder förhållandevis stor frihet för kreativitet vad gäller barns möjligheter att representera egna identiteter, samhällen och världar genom denna leksaksgenre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)