Prototypframställning för tidrapportering i Oracle E-Business Suite R12

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Författare: Nikki Chau; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Detta examensarbete har genomförts på företaget Navigate Consulting Business Solutions AB, ett konsultbolag som erbjuder tjänster inom affärssystem, såsom val av affärssystemslösning, implementering och förvaltning.

Företaget vill utöka sitt framtida affärssystem, Oracle E-Business Suite R12, genom att lägga till tidrapporteringsmodulen Oracle Time and Labor. För att ta reda på om tidsrapporteringsmodulen möter verksamhetens krav och förväntningar är det nödvändigt att företaget får en uppfattning hur systemet möjligtvis kan lämpa sig, innan de bestämmer sig för att implementera.

Med detta som bakgrund och utgångspunkt syftar detta examensarbete till att visualisera den tidrapporteringsprocess och de krav som Navigate har för Oracle E-Business Suite R12, genom användning av prototyp.

En inkrementell och iterativ arbetsmetod har tillämpats vid utveckling av denna prototyp. Resultatet av detta examensarbete är en interaktiv prototyp över företagets tidrapporteringsprocess. Stora delar av deras krav har visualiserats, och det har totalt producerats femton skärmbilder för att utveckla prototypen. Dessa har kopplats samman och tillförts med interaktivitet genom prototypverktyget Justinmind Prototyper.

Trots att det har inneburit en tidskrävande process för utveckling av prototypen har man funnit potentiella fördelar. Jämfört med stillbilder (traditionella skärmbilder), fångar en interaktiv prototyp fler aspekter av systemet som kan förmedlas till användaren. Detta skulle möjligtvis kunna vara ett effektivt säljverktyg för Navigate vid försäljning av exempelvis Oracle E-Business Suite R12.

För att utvecklingstiden ska kunna minskas bör därför Navigate bygga upp ett eget ramverk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)