Avkastning och hållbarhet på fondmarknaden : En empirisk komparativ studie om hållbara aktiefonders avkastning kontra konventionella aktiefonder

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: För att investerare ska placera kapital mot hållbara investeringar krävs insikt om det finns en premie som valet av hållbara aktiefonder innebär eller om dessa motsvarar eller till och med överavkastar mot konventionella fonder. I denna uppsats undersöker vi hur den riskjusterade avkastningen, mätt som Jensens alpha, ser ut för hållbara och konventionella fonder. Studien undersökte 51 aktiefonder med hemvist i Sverige för åren 2017-2021 där datan samlades in från Avanza och hållbarhetsbetyg från Morningstar användes för klassificering av konventionella respektive hållbara fonder. Resultaten pekar på att hållbara aktiefonder har en riskjusterad avkastning som är 0,2 procentenheter högre än konventionella aktiefonder över hela tidsramen. Studien undersökte även förhållandet mellan riskjusterad avkastning och förvaltningsavgiften och fann ett marginellt positivt samband utifrån en regressionsanalys. Studien bidrar till forskningsområdet genom att närmare undersöka ett individuellt land till skillnad från tidigare studier och på senare årtal vilket ger en mer nutida förståelse för hållbara och konventionella aktiefonder på den svenska fondmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)