Homo- och bisexualitet i den värdegrundade skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Vikten av ett kontinuerligt arbete med värdegrunden i skolan återspeglas i olika styrdokument, vilka i likhet med FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna (1948) belyser alla människors lika värde och individens okränkbarhet. Trots detta visar undersökningar att skolans arbete med dessa områden är undermåligt och endast förunnat den normgivande majoriteten, med andra ord inte homo- och bisexuella. Till exempel har endast 19 procent av skolorna i sammanlagt 86 kommuner uppmärksammat homosexualitet i de lokala arbetsplanerna (Relationer i skolan 2002). En annan undersökning (Osbeck; Holm & Wernersson 2003), om kränkningar i skolan, visar att arbetet mot homofobi ger sämst resultat. Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare arbetar med frågor kring homo- och bisexualitet, vilka möjligheter som finns samt olika svårigheter. Resultatet visade att arbetet med frågor kring homo- och bisexualitet i skolan är begränsat. I de fall där det förekom skedde det skilt från övrig verksamhet. I stället hänvisade de flesta intervjupersonerna till enstaka skolämnen. Samtidigt angavs att det övergripande värdegrundsarbetet lättare kan relateras till den övriga verksamheten. De svårigheter som uppgavs med arbetet kring frågor om homo- och bisexualitet varierade. De personer som inte arbetar med frågorna menade att det är svårt att relatera till dem i undervisningen. För lärare som belyser de här frågorna utgjordes problemen snarare av negativa attityder i omgivningen. Dessa svårigheter är desamma som angavs för arbetet med värdegrunden. Lärares professionalitet kan diskuteras då de ger uttryck för homofobi i undervisningen. Med styrdokument som betonar alla människors lika värde måste ett sådant agerande betraktas som ett tjänstefel. Det är unga homo- och bisexuellas mänskliga rättighet att bli respekterade på jämlika villkor som deras heterosexuella klasskamrater. Där har varje lärare en avgörande roll som inte kan förhandlas bort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)