Hyreskontrakt för butiker : Vad betyder e-handel, konjunkturförändringar och hållbarhet?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

Sammanfattning: För att belysa de förändringar som sker på fastighetsmarknaden har denna uppsats undersökt hyreskontrakt för fysiska butiker i Uppsala kommun. Syftet med rapporten var att klargöra om och hur hyreskontraktsutformningen förändrats över tid, se vilka parametrar som har påverkat utformningen samt studera hyresutvecklingen. De parametrar som undersökts avseende påverkan på kontraktsutformningen var e-handeln, konjunkturförändringar och hållbarhet. Ungefär 500 hyreskontrakt studerades, intervjuer genomfördes med fastighetsägare och hyresgäster samt flera databaser innehållande information om fastighetsmarknaden undersöktes.Undersökningen visade att den omsättningsbaserade hyran är den mest använda hyresformen under tidsperioden. De omsättningsbaserade hyrorna består i de allra flesta fall av en minimihyra som sällan överskrids. Undersökningen visade även att användandet av hyresrabatter ökat samt att e-handeln ännu inte har påverkat hyreskontrakten men stöd finns för en framtida påverkan. Indikatorer finns för att hyresnivåutvecklingen påverkas av konjunkturförändringar. Gällande hållbarhetsaspekten har den förändrat hyresgästers och fastighetsägares beteende och det förekommer allt fler gröna avtal idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)