Vi mot Dem

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att utveckla förståelsen för den påverkan som skiftande styrning har på anställda inom en organisation. Metod: Abduktivt tillvägagångssätt. Totalt 13 semistrukturerade kvalitativa intervjuer på ett fallföretag. Teoretiska perspektiv: Det huvudsakliga perspektivet för analysen är social identitetsteori. En litteraturgenomgång av traditionell och nutida forskning angående styrning har även utförts. Empiri: Vi ämnar undersöka den effekt varierad styrning har på anställda i ett företag. Tretton intervjuer med anställda på detta företag har utgjort grunden för vår empiri. Resultat: Våra fynd visar att de anställdas upplevelser av varierad styrning har avsevärd påverkan på deras identitetsskapande samt har resulterat i en "vi mot dom" mentalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)