Upplevelser av att få en tarmstomi - En resa från vedervilja till tolerans : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Tusentals personer i Sverige lever med en tarmstomi idag och sjuksköterskor kommer med största sannolikhet stöta på patienter med stomi i det kliniska arbetet. Att få en stomi innebär förändringar och nya utmaningar i en persons liv. Patienter måste anpassa sig till en förändrad kroppsbild liksom en ny tillvaro där stomin ingår som en del av vardagen. Många patienter upplever förändringarna som mentalt, socialt och fysiskt utmanande. Eftersom vården i Sverige grundas i ett holistiskt förhållningssätt är det viktigt att sjuksköterskor tar hänsyn till alla aspekter av hälsa liksom patienters upplevda välbefinnande vid omvårdnad. Medvetenhet om patienters upplevelser av att få en tarmstomi kan vägleda sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet och säkerställa att stomiopererade patienters behov av stödjande insatser tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)