Personalomsättning i ett bevakningsföretag : Faktorer som påverkar viljan att sluta

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Joakim Bruun; [2007]

Nyckelord: Personalomsättning;

Sammanfattning:

Många företag är idag flexibla gällande antalet anställda för att hantera det globaliserade samhällets högre krav på konkurrenskraft. För att undvika de negativa effekterna av personalomsättning är viljan att avsluta sin anställning intressant. Psykologiska kontrakt handlar om förväntningar som finns mellan de olika parterna och som kan påverka viljan att sluta. Ledarskap, arbetstillfredsställelse och engagemang är andra saker som sägs påverka viljan att sluta. Syftet var att öka förståelsen för personalomsättningen inom bevakningsbranschen, genom att finna faktorer som påverkar individens vilja att lämna sin organisation. Fem kvalitativa ostrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades enligt induktiv tematisk analys. Resultaten visade sju faktorer Chefers Ointresse för den anställde, Brister i Information från företaget, Brister i feedback från företaget, Brutna löften och förväntningar, Socialt stöd, Avsikt med jobbet och Jobbet går ut över familj. Resultatet visade samstämmighet med tidigare forskning och innehöll vissa nya fynd. Avslutningsvis diskuterades förslag på utökad forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)