I protest mot konsumtionslivet - En kvalitativ uppsats om återbrukare och deras attityder till samhället

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna uppsats, I protest mot konsumtionslivet, har som syfte att se hur människor lever utanför dessa ramar och hur deras verkligheter ser ut samt olika attityder och åsikter. Vad är det egentligen som gör att människor väljer att leva ”utanför” samhället? I uppsatsen har en kvalitativ studie gjorts där fem personer intervjuats och delat med sig av sina erfarenheter av återbruk samt attityder till samhället. Syftet har varit att få en så stor bredd på olika typer av återanvändning och hur detta kan skilja sig inom fältet. Som grund för detta arbete och för kontextualisering av fenomenet har teoretiker som Roland Paulsen och Zygmunt Bauman använts, som grund för samhällskritik av konsumtion och arbetets mening. Howards S. Becker och Pierre Bourdieu har använts för att beskriva utanförskapet och identitetsskapandet i det sociala rummet. Arbetet har delats in i de huvudsakliga teman: återbruk, konsumism, arbete, utanförskap och identitetsskapande. Utifrån teori och informanter kan vi se att det lösa fältet av återbrukare förenas i just återanvändning som grund, men att det även har gemenskap i aktivism, konsumtionskritik, identitet och miljömedvetenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)