Det är inte bara tanken som räknas

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Det är inte bara tanken som räknas Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Fanny Fredin, Martina Hellberg, Malin Lundin Handledare: Stefan Sveningsson Nyckelord: Diskurs, Mångfald, Hållbarhet, Isomorfism Syfte: Syftet med vår studie är att öka förståelse för hur en organisation uppfattar, kommunicerar och påstår sig arbeta med två diskurser; Mångfald och Hållbarhet. Vidare undersökes även om detta stämmer överens med chefers uppfattning av diskurserna och vad de anser sker i praktiken. Slutligen vill vi öka förståelsen för varför dessa diskurser anammats av företaget och individerna. Metod: Uppsatsen har en socialkonstruktivistisk världsåskådning som syftar att ge ett hermeneutiskt bidrag genom en serie semistrukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: Institutionell teori förklarar varför organisationer pressas i vissa riktningar. Vidare används isomorfismen i syfte att förstå hur detta leder till att organisationer anammar attraktiva element. Resultatet av detta kan i sin tur förklaras av institutionell förvirring. Även kommunikation och organisationsidentitet samt identitet har inkluderats, därigenom förklaras varför diskurserna uppfattas som de gör. Empiri: Empirin är insamlad från elva intervjuer gjorda med chefer som sitter på Betula AB:s huvudkontor. Resultat: Organisationen använder sig utav monolog kommunikation av Hållbarhet och Mångfald, vilket får konsekvenser i form av att splittrade uppfattningar om diskursernas mening, relevans och avtryck på formell, individuell och organisatorisk nivå. Vidare använder organisationen sig utav breda definitioner i sin kommunikation samtidigt som individen även påverkas av institutioner och den egna identiteten. Detta resulterar i skapandet av Subdiskurser i organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)