Informationsutbyte vid konkurrentbevakning : Vilken information får inhämtas från konkurrenter och hur får det ske vid konkurrentbevakning i enlighet med artikel 101.1 FEUF?

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

Sammanfattning:

Att upprätthålla en god affärsetik är viktigt för många företag, eftersom det skapar ett för- troende hos intressenter i olika led. För att inta en stark ställning på marknaden krävs även att företagen är konkurrenskraftiga. Ökad konkurrenskraft kan fås genom konkurrentbe- vakning, då information inhämtas från konkurrenter. Dock saknas det tydliga regler huruvida informationsutbyte omfattas av artikel 101.1 FEUF, som reglerar konkurrensbe- gränsande företeelser på marknaden.

Kommissionen har meddelat att artikel 101.1 FEUF bör omfatta informationsutbyte, ef- tersom det kan påverka ett företags självständighet att ta beslut. Detta har även fastslagits av domstolen och artikeln måste därför anses omfatta informationsutbyte. För att artikeln ska bli tillämplig måste ett avtal, beslut av företagssammanslutningar eller samordnat förfa- rande föreligga, en situation mellan konkurrenter, påverka handeln mellan medlemsstater och avtalet ska ha ett konkurrensbegränsande syfte eller faktiska eller potentiella konkur- rensbegränsande effekter. I kommissionens riktlinjer ges en viss vägledning om hur en be- dömning ska göras huruvida uppgifterna får utbytas enligt artikeln. Hänsyn ska bland annat tas till hur aggregerad och gammal den är, marknaden och hur ofta informationen utbyts.

I enlighet med gällande rätt får information inhämtas från konkurrenter på ett sådant sätt att det inte begränsar konkurrensen vilket innebär att företag bör undvika att ingå alla for- mer av avtal om informationsutbyte. Det är förenligt med artikeln att inhämta offentlig in- formation och delta vid mässor och branschorganisationer. Uppgifter som får inhämtas är offentliga, gamla och aggregerade uppgifter som inte går att härleda till en specifik aktör och som inte påverkar företagens självständighet att ta strategiska beslut. Dock råder en del osäkerheter vad det gäller bedömningen av de olika faktorerna och för att minska osäker- heten på området krävs tydligare regler och riktlinjer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)