Kvalitetssäkrad Revision - Kvalitetsarbete & Utvärdering

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Patrik Johansson; [2008-10-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och Problem: Följande två frågor söker jag finna svar på genom min studie: Vilka brister i utförda revisioner är vanligast i Sverige idag och vilka påföljder har revisorerna fått? Hur säkerställer en revisionsbyrå att deras revisorer genomför revisioner med god kvalité och hur kan detta kopplas till forskning kring revisionskvalité? Syfte: Att beskriva hur en revisionsbyrå arbetar med kvalitetsfrågor och därmed säkerställer att gällande regler och normer tillämpas samt hur den interna kontrollen organiseras. Dessutom vill jag beskriva ett kontrollorgans arbete med att kontrollera utförda revisioner och framförallt sanktionera bristfällig eller felaktigt genomförda revisioner. Ambitionen har varit att sedan koppla detta för att eventuellt finna förklaringar till vad som påverkar revisionens kvalitet. Metod: Jag har genomfört en granskning av 46 disciplinärenden hos Revisorsnämnden. Jag har även intervjuat en kvalitetsansvarig på en revisionsbyrå. Artiklar och tidigare forskning har fungerat som teoretisk bas för mitt arbete. Resultat och slutsatser: Revisionsbyråers kvalitetsarbete anser jag åstadkomma en hög kvalitetsgrad på revisionen och kan tydligt kopplas till forskning samt teori inom området. Det finns indikationer på att revision i Sverige håller en hög kvalitativ nivå. Förslag till vidare forskning: Det skulle vara intressant att mer ingående studera enskilda drivkrafters inverkan på kvalitet. Byråstorlek och storlek på arvode har jag till exempel inte kunnat koppla till revisionskvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)