Sjuksköterskors upplevelse av att identifiera sepsis hos patienter på sjukhus – En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Varje år drabbas omkring 48,9 miljoner människor av sepsis runt om i världen och av dessa avlider cirka 11 miljoner. Sepsis är ett allvarligt tillstånd vilket kräver snabb upptäckt och snabbt påbörjad behandling för att minska dödligheten. Denna studies syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att identifiera sepsis hos patienter på sjukhus. Studien har genomförts som en integrerad litteraturstudie där vi genom systematiska sökningar i databaserna PubMed och Cinahl sökt efter relevanta artiklar. Analysen resulterade i fem slutkategorier, “Att sjuksköterskor känner en osäkerhet”, “Att stress orsakar förseningar i vården”, “Att utveckla en klinisk blick”, “Att bli säker i sin roll att identifiera svikt av vitala tecken och symtom” och “Att arbeta i team”.  Denna studie belyser bland annat behov av utbildning för sjuksköterskor i att upptäcka tecken och symptom av sepsis. Vidare forskning om hur sjuksköterskor upplever att stress, arbetsbelastning och teamarbete påverkar deras bedömning av patienters vitala funktioner genom att upptäcka tecken och symptom i tid behövs. I nuläget verkar det vara stort fokus på kvantitativ forskning medan kvalitativa ansatser, där sjuksköterskor själva får berätta hur deras upplevelse är, är mer sparsam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)