Det sociala ansvaret : En etnografisk fallstudie kring högskolestuderandes upplevelser av social interaktion på Facebook i jämförelse med den fysiska världen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie är en kvalitativ studie baserad på ett jämförande, tolkande och sociologiskt perspektiv med fokus på medieanvändning samt social interaktion. Syftet är att se hur högskolestudenter upplever social interaktion på Facebook i jämförelse med den fysiska världen. Metod och tillvägagångssätt är i huvudsak en reflexiv intervjumetod. Materialet för studien består av sex inspelade och transkriberade intervjuer med universitetsstudenter i åldrarna 19 till 38 år. Anledningen till att göra en social interaktionsstudie på Facebook är att vi idag behöver kunskap om våra handlingar och beteenden online. Slutsatsen är att social interaktion på Facebook uppfattas som ett komplement till den fysiska världen. Det kan värderas annorlunda men anses fortfarande vara en uppenbar tillgång i det sociala livet idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)