Arbetsterapeutiska interventioner för barn med Cerebral Pares: En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien var att utifrån aktuell forskning beskriva arbetsterapeutiska interventioner samt deras effekt för barn 0-18 år med Cerebral pares (CP). Studien designades som en litteraturstudie där författarna sökte vetenskapliga artiklar med kvantitativ design i relevanta databaser för att besvara studiens syfte. Urvalsprocessen baserad på ett antal inklusions- och exklusionskriterier resulterade i 15 artiklar. Interventionerna analyserades utifrån Fishers (2009) interventionsformer. Interventionernas bedömningsinstrument kategoriserades utifrån den nivå de mätte på; aktivitetsnivå, funktionsnivå, aktivitet/funktionsnivå eller välbefinnande. Resultatet visade att de flesta arbetsterapeutiska interventionerna för barn med CP hade funktionsinriktat fokus då de utfördes med syfte att träna barnets underliggande kroppsfunktioner i aktiviteter som inte valts av barnet själv eller barnets föräldrar. Effekten av de arbetsterapeutiska interventionerna som granskats var förbättringar gällande barnets kroppsfunktioner och aktivitetsförmåga. Funktionsinriktade interventioner gav förbättringar gällande barnens underliggande kroppsfunktioner samt aktivitetsutförande. De funktionsinriktade interventionerna stämmer inte överens med det Fisher (2013) förespråkar om aktivitetsbaserade och aktivitetsfokuserade arbetsterapeutiska interventioner. Arbetsterapeutiska interventioner bör sträva efter att vara aktivitetsbaserade och aktivitetsfokuserade för att skapa möjlighet till klientcentrering, meningsfullhet och engagemang för att klienten ska kunna utveckla ett kompetent aktivitetsutförande, samt för att behålla professionens unika fokus på aktivitet.

Nyckelord: Occupational therapy, cerebral palsy, children, intervention, effect

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)