Delaktighet i daglig verksamhet : upplevelsen hos äldrepersoner med utvecklingsstörning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Sammanfattning:

Att ha en utvecklingsstörning leder ofta till svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. Detta resulterar i behov av anpassat stöd för att kunna vara delaktig. Personer somhar en utvecklingsstörning blir allt äldre och går inte i pension vid samma ålder somden övriga befolkningen. Därför har den dagliga verksamheten en stor betydelse förderas vardag. Syftet med studien var att undersöka hur äldre personer som har enutvecklingsstörning upplever sin delaktighet i daglig verksamhet. För att få svar pådetta genomfördes kvalitativa intervjuer med nio personer som har enutvecklingsstörning, regelbundet gick på daglig verksamhet och var över 50 år. Ianalysen framkom tre teman, personliga faktorer, miljöfaktorer och bestämmande,vilka påverkade informanternas upplevelse av delaktighet. Studien visade attupplevelsen av delaktigheten på daglig verksamhet hade förbättrats jämfört med närde var yngre. Det framkom att åldrandet påverkade delaktighet eftersom erfarenhetupplevs leda till ökad kunskap om sin egen aktivitetsförmåga. Informanterna menadeatt de nu hade större möjlighet att fatta egna beslut och själva påverka sitt görande på daglig verksamhet. En slutsats var att informanterna inte reflekterat så mycket överatt bli äldre, vilket kan bero på att övergången till ålderdomen inte blir så tydlig då pensionering är ovanligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)