Tiden läker inte alla sår : En studie om arbetslivsinriktad rehabilitering i Arbetsförmedlingens regi

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Elena Martínez; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det finns olika sätt att se på resultat i socialt arbete. Det vanligaste sättet är att jämföra utfallet med de i förväg ställda målen för verksamheten. Ett annat sätt är att se på vilka effekter insatserna gett upphov till hos klienten. Den här studien hade för syfte att undersöka vad i Arbetsförmedlingens arbetssätt i verksamheten för arbetslivsinriktad rehabilitering det kan vara som bidrar till att resultat i termer av klienteffekter uppstår. För att svara på frågan har intervjuer genomförts med fyra anställda vid ett mellanstort arbetsförmedlingskontor i Region Nord, som arbetar inom myndighetens rehabiliteringsverksamhet, samt två klienter, som tagit del av rehabiliterande insatser – en hos ovannämnda arbetsförmedlingskontor, den andra utan stöd från Arbetsförmedlingen. De framgångsfaktorer som identifierats i verksamheten är professionalitet i bemötandet, gedigen kunskap och förståelse för hur klientens funktionshinder eventuellt påverkar arbetsförmågan, tillgång till en bredd palett av olika insatser, som kan anpassas till klienternas olika behov och förutsättningar, samt generösa tidsramar, så att inte stress saboterar chanserna att uppnå resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)