SPAC-bolag och dess förvärv : En studie om ledningens operativa erfarenhet och påverkan på utvecklingen av operationella prestationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) är så kallade skalbolag som skapas och börsnoteras i syfte att förvärva ett onoterat bolag som tar över platsen på börsen. SPAC-bolagets ledning anses vara dess enda tillgång och således är deras tidigare erfarenhet en vital framgångsfaktor. Denna studie undersöker huruvida operativ erfarenhet i ledningen har någon påverkan på det förvärvade bolagets operationella prestationer. Som mått på detta studeras den ettåriga och tvååriga utvecklingen på de tre nyckeltalen räntabilitet på totalt kapital, kapitalomsättningshastighet samt vinstmarginal. Erfarenhetens påverkan testas med hjälp av ett t-test av två oberoende grupper samt ett Mann-Whitney U-test. Studiens resultat indikerar att SPAC-bolag med operativ erfarenhet ser en mer gynnsam utveckling än de som saknar denna erfarenhet. Majoriteten av studiens resultat ser dock en avsaknad av statistisk signifikans vilket omöjliggör några generella slutsatser. Enda undantaget är den tvååriga utvecklingen på kapitalomsättningshastighet som på 10% signifikansnivå bekräftar en positiv påverkan av operativ erfarenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)