Mötet med patienter med substansberoende : sjuksköterskors attityder, kunskap och erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Beroende finns i olika former och begreppet kan förklaras som förlorat självkontroll överett begär efter något. Beroendeforskning visar att det sker neurobiologiska förändringar ihjärnan som styr omdöme och impulskontroll vilket kan förklara ett beroende. Inomvården uppger patienter dock att de fortfarande möts av fördomar och stigma där önskan äratt få bli bemötta på samma sätt som alla andra. Sjuksköterskor bör i sin yrkesroll bemötasamtliga med medkänsla och respekt och öka sin kunskap och kompetens för att ökamöjligheter att ge god och personcentrerad vård. Syfte Att belysa sjuksköterskors attityder, kunskap och erfarenheter kring mötet med patientermed substansberoende. Metod En icke-systematisk litteraturstudie genomfördes där 18 vetenskapliga originalartiklar avkvalitativ och kvantitativ design inkluderades. Datainsamlingen skedde under våren 2021genom sökningar i databaserna PubMed och CINAHL med hjälp av olika kombinationerav söktermer, fritext samt manuell sökning. De funna artiklarna kvalitetsgranskades ochklassificerades utifrån Sophiahemmet högskolas bedömningsinstrument. Sedangenomfördes en integrerad dataanalys där teman samt underteman växte fram ur de valdaartiklarnas resultat. Resultat Sjuksköterskor vittnade om att resurser för att vårda patienter med substansberoende i formav tid, kunskap och rutiner var otillräckliga, vilket väckte känslor som frustration ochosäkerhet. Sjuksköterskor upplevde även oro för sin egen säkerhet då det förekom hot ochvåld. Enligt resultatet förekom det fördomar och stigmatisering hos sjuksköterskor motpatienter med substansberoende. Slutsats Resultatet pekade på en korrelation mellan sjuksköterskors attityder, kunskap ochpersonliga erfarenheter och bemötandet av patienter med substansberoende. Resultatetindikerar att balansgången för omvårdnaden av patienter med substansberoende ärkomplex och att det finns utrymme för utveckling i den omvårdnad som ges till dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)