Lev som du lär! : En fallstudie om intern kunskapsdelning inom försäkringsbranschen

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Problematisering: Inom försäkringsbranschen har en omfattande förändring nyligen skett genom införlivandet av en ny lag som ställer högre krav på hur kunskap hanteras och delas. Kunskapsdelning är en av de svåraste utmaningarna i modern tid och något som företag ofta misslyckas med. Trots detta tenderar företag att se intern kunskapsdelning som en enkel process när den i själva verket är omfattande och komplicerad och kräver mycket tid och resurser. Tidigare forskning visar på att kunskap resulterar från sociala konstruktioner och är föränderlig, snarare än statisk, samt inriktad på processer och visar på att kunskap är beroende av kontext. Det saknas dock forskning kring processerna för kunskapsdelning och även hur det går till i praktiken och denna studie ämnar att fylla den kunskapsluckan och därmed bidra med en djupare förståelse för intern kunskapsdelning i praktiken, från ett processperspektiv. Syfte: Studiens syfte är att bidra med ökad förståelse av hur ett bank- och försäkringsbolag hanterar intern kunskapsdelning efter en förändring. Metod: Studien är av kvalitativ karaktär med starka inslag från hermeneutiken och har inspirerats av en induktiv ansats med en iterativ process. Nordic Safe Insurances1 har agerat som fallföretag till studien, vilket innebär att företaget har utgjort det enskilda fallet. Detta har utgjort studiens empiri efter att fem semistrukturerade intervjuer med chefer och medarbetare med ansvar för utbildning och utveckling på fallföretaget genomförts, vilka presenteras i separata och detaljrika berättelser. Slutsats: Studiens resultat visar på att kunskap delas både formellt och informellt där de formella samspelen utgör grunden för medarbetarnas beteende och syn på verksamheten och är av hög relevans för att interaktioner som sker vid de informella samspelen ska främja kunskapsdelning. Vidare visar resultatet på att ett stort ansvar för kunskapsdelning ligger hos cheferna då ett engagerat och uppmuntrande ledarskap skapar förutsättningar för att medarbetarna ska dela sin kunskap. Interaktioner spelar en övergripande och central roll för att kunskapsdelning ska kunna ske och skapandet av forum som möjliggör detta är därmed av högsta relevans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)