Den solitära kommunikatören : En kvalitativ undersökning av hur organisationskultur och verksamhetslogik i den lilla kommunen påverkar förutsättningar till kommunikation och marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för vad som ger verksamheter inom offentlig förvaltning rätt förutsättningar för att lyckas med sin marknadsföring och kommunikation. Detta genom att studera verksamhetslogik, organisationskultur och varumärkesorientering genom en enkätundersökning och semistrukturerad intervju med den ende kommunikatören i Söderköpings kommun. Studien har utförts med Söderköpings kommun som studieobjekt. Detta med utgångspunkt i tidigare forskning om den kommunikativa organisationen och de utmaningar som presenteras. Undersökningen belyser kommunikatörens roll i det övergripande systemet och dennes utmaningar i att länka samman organisationens strategi med kommunikation och att bygga och bevara förtroende. Studien visar att den mindre organisationen står inför liknande utmaningar som den större, med skiljaktiga förutsättningar. Det framgår att den rådande verksamhetslogik och organisationskultur som styr kommunikationen förutsätts av dialog, förståelse och flexibilitet. Följaktligen blir kommunikatörens uppdrag brett och komplext då resurser för kommunikation i vissa avseenden saknas. Intervjustudien visar att en fungerande lyssnandekultur är en grundläggande förutsättning för verksamhetens vitalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)