Hållbara universitet? : En jämförelse mellan resepolicys och flygresor på svenska statliga universitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Författare: Eva Andersson; [2020]

Nyckelord: klimat; universitet; flygresor; resepolicy; koldioxidutsläpp;

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker flygresor vid svenska statliga universitet genom att jämföra resepolicys med verkliga utfall av koldioxidutsläpp. Reseriktlinjer hos Sveriges 15 statliga universitet har undersökts, och resepolicyerna har kvantifierats med hjälp av ett kodningsschema. Resultatet från kodningen jämfördes sedan med universitetens respektive koldioxidutsläpp från flygresor. För att utöka förståelsen av flygresor och reseriktlinjer vid svenska universitet intervjuades även en professor emeritus, en miljökoordinator och en prorektor. Resultatet visade att starkare resepolicys med högre närvaro av miljöfrågan inte leder till minskade totala koldioxidutsläpp, utan det är troligt att reseutfall beror på andra faktorer. Majoriteten av ett lärosätes koldioxidutsläpp från flygresor innefattas inte heller av några reseriktlinjer eftersom inga resepolicys tydligt begränsar långa flygresor. Det kan däremot finnas ett svagt samband mellan starkare reserestriktioner och minskade utsläpp från korta flygresor. Resultatet visade också att flygresor vid universitet är en komplex fråga som kan påverkas av många olika förutsättningar, där inkluderat geografi och verksamhet, och många olika aktörer, såsom institutioner, miljö- och personalenheter och universitetsledningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)