Det kommer aldrig hända mig

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Substansbrukssyndrom är en sjukdomsdiagnos vars utveckling beror på biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Denna sjukdom drabbar även sjuksköterskor. Detta innebär en allvarlig personlig hälsorisk och en säkerhetsrisk i vården. Beroendesjukdomen påverkar sjuksköterskans relationer med anhöriga, kollegor och patienter. Sjuksköterskans yttersta ansvar är att bedriva god och säker vård till sina patienter. Ett substansberoende tenderar försämra arbetsprestationen och risken för att begå fel i vårdarbetet ökar, vilket kan leda till allvarliga vårdskador.Syfte: Att belysa faktorer som har visats medföra en ökad risk för utvecklingen av sjuksköterskors substansberoende.Metod: En litteraturstudie med kvantitativ ansats där resultatet baserats på tio vetenskapliga artiklar. Databassökningarna har skett i psycINFO, Pubmed och CINAHL. Samtliga artiklar är av kvantitativ karaktär, skrivna på engelska och av medel eller bra kvalitet. Resultatet presenteras med användning av en narrativ integration.Resultat: Två kategorier av faktorer för substansberoende hos sjuksköterskor kunde identifieras. Arbetsrelaterade faktorer såsom höga yrkeskrav, arbetsbelastning och tillgänglighet av narkotikaklassade läkemedel på arbetsplatsen kan öka risken för substansberoende hos sjuksköterskor. Riskplatser för sjuksköterskor visades vara inom akutsjukvård, onkologi och psykiatri. Personliga faktorer som ålder och kön, förekomst av sekundära sjukdomar, livshändelser samt motstånd mot att söka hjälp var faktorer som också påverkade risken för utveckling av substansberoende. Konklusion: Arbetsmiljön kan bidra till en ökad risk för substansberoende. Förekomsten kan således också bottna i den enskilda individens förutsättningar för att hantera denna arbetsmiljö. Det är oklart om någon enskild personlig faktor skulle medföra högre risk, dock kan en ökad risk för att utveckla substansberoende från de personliga faktorerna ytterligare ökar risken för att påverkas av de arbetsrelaterade.Nyckelord: Arbetsrelaterade faktorer, beroende, personliga faktorer, sjuksköterskor, substansbrukssyndrom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)