Styrning och kontroll på distans : En kvalitativ intervjustudie om hur chefer styr och kontrollerar på distans samt deras upplevda utmaningar och effekter

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Inledning: År 2020 behövde företag runt om i världen ställas om i rask takt på grund av covid-19-pandemin. Till följd av detta behövde företag och chefer börja styra och kontrollera anställda på distans. Distansarbete medför diverse utmaningar för chefer när de styr och kontrollerar, exempelvis i minskad övervakning, bristfällig kommunikation, synergi- och samarbetsproblem samt att det är svårare att implementera och bibehålla uppsatta mål på distans. För närvarande finns en liten mängd forskning om hur chefer faktiskt styr och kontrollerar på distans.  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer styr och kontrollerar sina anställda när arbetet sker på distans. I studien identifieras chefers upplevda utmaningar och effekter av styrning och kontroll på distans.  Metod: Uppsatsen är en kvalitativ med en abduktiv ansats. En intervjustudie tillämpas där studiens empiriska material erhålls genom semistrukturerade intervjuer från nio chefer. Slutsats: När chefer styr och kontrollerar på distans förändras inte deras arbetssätt i deras styrning och kontroll. På distans läggs det mer fokus kring styrmedlen sociala relationer, samordning, icke-monetära belöningar samt befogenhet och tillit. Det sker en omprioritering kring styrningen, där det huvudsakliga fokuset ligger på att styra de sociala aspekter inom styrmedlen. Chefer styr och kontrollerar dessa aspekter genom att planera, mäta, följa upp och utvärdera men även att kommunicera. Kommunikationen på distans behöver därmed bli mer individanpassad i och med den obefintliga fysiska kontakten. Distansarbetet medför även utmaningar och effekter, att bibehålla den sociala samhörigheten och kompetens- och kunskapsutveckling, minskad informell kommunikation och ökat sämre mående hos anställda. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)