Gangs who rule the night : En kritisk diskursanalys av Al Jazeera English, CNN och SVT:s framställning av Islamiska Statens upplösning

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att jämföra hur Al Jazeera English (AJE), CNN och SVT, tre nyhetsmedier inom olika mediesystem, rapporterar kring upplösningen av Islamiska staten (IS). Vi har intresserat oss för att se till hur samhälleliga, kulturella och journalistiska element, och maktkampen mellan dessa, påverkar nyhetsmediernas nyhetsvärdering och nyhetsrapportering. Studiens syfte har besvarats genom tre arbetsfrågeställningar: Hur framställs upplösningen av IS i webbartiklar från nyhetsmedierna AJE, CNN och SVT? Vilka journalistiska förhållningssätt påverkar nyhetsmediernas rapportering? Vilka är nyhetsmediernas skillnader och likheter i framställningen av upplösningen av IS?  Det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien utgörs av diskursteori som studerar maktförhållanden och sociala och språkliga normer. Teorier om mediesystem och journalistisk kultur förklaras ur två perspektiv: systemperspektivet och kulturperspektivet. Dessa två synvinklar hjälper oss förstå skillnader och likheter på länders journalistik och medieprocesser. Berglez (2013) teori om global journalistik som studerar relationen mellan globalisering och journalistik, och förstås genom olika journalistiska utblickar, är också central för studien. Tidigare forskning består dels av Hanitzsch med fleras (2011) studie och kartläggning av journalistisk kultur samt forskning kring arabisk mediehistoria och Al Jazeera som nyhetsmedium. I urvalsprocessen har vi genom en materialöversikt där 92 artiklar behandlats valt ut nio artiklar som analyserats med hjälp av en kritisk diskursanalys. Genom analysen av det empiriska materialet identifierades tre delteman: IS existens, Journalistiska utblickar och Onda & goda aktörer. Dessa delteman har hjälpt oss redogöra för texternas huvudsakliga innehåll. Den diskursiva praktiken har studerats ur ett lingvistiskt perspektiv och genom resultatet av analysen och med hjälp av tidigare forskning och teoretiskt ramverk har vi reflekterat kring den sociokulturella praktiken. Framställningen av IS upplösning har visat på skillnader och likheter i nyhetsrapporteringen hos AJE, CNN och SVT. Detta kan förklaras genom olika påverkansfaktorer som journalistiska förhållningssätt, -utblickar och samhälleliga strukturer som alla har inverkan på nyhetsmediernas rapportering. I AJE:s nyhetsrapportering framställs upplösningen av IS som slutet av en lång strid som nu kan betraktas som över. I CNN:s nyhetsrapportering framställs IS som ett hot som trots att de förlorat sitt sista geografiska fäste måste fortsätta bekämpas. I SVT:s nyhetsrapportering framställs IS som en organisation där ideologin lever vidare och kan uppstå i nya former. Samtidigt präglas rapporteringen framförallt av olika nationella påföljder som skapas av IS handlingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)