Motivation till högskolestudier : en kvantitativ studie kring studenters inre och yttre motivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Att behålla sin anställningsbarhet genom hela livet blir allt viktigare i dagens föränderliga arbetsmarknad. De ökande krav som läggs på individen gällande anställningsbarhet kan vara en anledning till att antalet studenter på Sveriges högskolor stadigt ökar. Men frågan är hur viktigt anställbarhet är för studenters studiemotivation. Motivation delas i huvudsak in i två kategorier, inre och yttre motivation (Deci & Ryan, 2000). I en mer detaljerad indelning skiljer man på sex motivationsfaktorer; to know, toward accomplishment, to experience stimulation samt identified, introjected och external regulation (Vallerand m.fl, 1993). Syftet med denna studie var att undersöka vilka motivationsfaktorer som påverkar en individs val att börja studera på högskola. Vi har även undersökt om motivationen ser annorlunda ut beroende på respondenterna kön och ålder. Empirin samlades in via en webbenkät som var baserad på Academic Motivation Scale (Vallerand m.fl, 1992), där deltagarna fick skatta till vilken grad de ansåg att respektive påstående motiverat dem i valet att börja studera. Även om marginalerna var små så visade vårt resultat att yttre motivationsfaktorer hade störst påverkan på valet att studera. Identified var den motivationsvariabeln som fick högst värde vilket innebär att man gör någonting för att man har bestämt det, även fast det inte är kul. Att man istället ser handlingen som en nödvändighet eller för att man tror att man kan ha nytta av det i framtiden. Vi fann inga signifikanta skillnader mellan könen. Dock visade vår analys att de fanns signifikanta skillnader i motivationen, men dessa hängde samman med respondenternas ålder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)