SD-Kvinnorna och den socialkonservativa feminismen : Synen på jämställdhet, SD-Kvinnors representation i SD-Kuriren och politiska diskussioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Idéhistoria

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker Sverigedemokraternas kvinnoförbund SD-Kvinnor och hur förbundet ser på jämställdhet. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett kvinnoförbund på högerkanten formeras och att analysera denna formering utifrån ett genusperspektiv. Utgångspunkten har varit att svara på huruvida SD-Kvinnor representerades i SD-Kuriren under 2010–2012, vilka föreställningar som genomsyrar SD-Kvinnor och deras idéer om jämställdhet samt vilka politiska ämnen som diskuteras i kvinnoförbundets podcast ”Snedsteg” och vilka idéer och föreställningar dessa ämnen laddas med. Det teoretiska förhållningssättet är genusbaserad. Metoden utgörs av en kvalitativ textanalys där såväl fysiskt som digitalt material används. SD-Kvinnors idéer om jämställdhet bygger på konservativa grunddrag. De föreställningar som genomsyrar SD-Kvinnors idéer om jämställdhet är att de vill att den enskilda familjen har rätt till självbestämmande och att detta skall respekteras. Kvoteringsfrågan är SD-Kvinnor starkt kritiska till då de menar att jämställdhetspolitik handlar om att lösa problem som är ojämna hellre än att fördela lika mellan könen. Den övervägande politiska människosyn som kvinnoförbundet har handlar i hög grad om att bejaka de biologiska skillnaderna mellan könen. I SD-Kuriren är det tydligt att kvinnor är underrepresenterade i medlemstidningen under den period som undersöks. SD-Kvinnor presenteras på ett visst sätt i medlemstidningen,och gärna separat från det övriga innehållet i medlemstidningen. En slags idealbild av SD-Kvinnan skrivs fram där den socialkonservativa idén om idealkvinnan konstrueras. De politiska ämnen som diskuteras i podcasten Snedsteg är hämtade direkt från Sverigedemokraternas politik där endast sverigedemokrater är inbjudna. De ämnen som diskuteras är breda samhällsfrågor i form av brottslighet, invandring, hedersfrågor, den egna utanförskapen samt vårdfrågor. Dessa laddas med idén om Sverige som ett otryggt samhälle i förfall. Den här uppsatsen visar även att SD-Kvinnor inte nämns i SD-Kuriren förrän i juni 2011 trots att kvinnoförbundet funnits sedan oktober 2010. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)